Chwazi Kandida Ou Yo

Mete adrès ou pou w ka wè kandida ki sou Bilten Vòt ou a.Ou kapab verifye pwofil yo, fè chwa ou yo, epi anrejistre lis ou a pou w pote nan sit biwo vòt ou a!

Eleksyon sou bilten vòt primè w la

Ou dwe enskri nan yon pati politik pou w ka vote nan yon eleksyon primè. Dat limit pou w te chanje enskripsyon pati ou a se te 14 fevriye 2023. Chwazi pati w la anba a pou w gade kandida w ap vote pou yo a.

Gade Kandida yo
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
close

Lòt Fonksyon ki sou Bilten Vòt la

Anplis Konsèy minisipal la, kapab genyen lòt fonksyon ki pa fonksyon minisipal sou bilten vòt ou a, selon pati politik ou ak kote w abite:

  • Pwokirè Jeneral
  • Tribinal Sivil
  • Delege nan Konvansyon Jidisyè a
  • Delege sipleyan pou Konvansyon Jidisyè a
  • Komite Konte a
  • Lidè distri a

Pou w jwenn lis konplè kous elektoral yo sou bilten vòt ou a, anplis de kandida yo, ou ka konsilte Lokalizatè Biwo Vòt Konsèy Elektoral (Board of Elections) la epi antre adrès ou a. Aprè ou fin antre adrès ou a, klike sou "Afiche Echantiyon Bilten Vòt" nan tèt paj la.

Vizite Lokalizatè Biwo Vòt Konsèy Elektoral la