Sa ou bezwen konnen

Lavni nou sou bilten vòt la, vil Nouyòk. Vòt ou nan Eleksyon Jeneral pou 7 Novanm lan ap ede deside kiyès ki ap reprezante kominote w la nan Konsèy Minisipal la.

Gen twa fason pou w vote:

Vòt Antisipe

Pa tann jou eleksyon yo! Ou ka fè vòt antisipe pèsonèlman apati 28 Oktòb.
Jwenn plis enfòmasyon sou vòt antisipe yo

Vòt pa Korespondans

Ou ka mande yon bilten vòt moun ki absan si ou gen yon rezon valab, tankou si ou pa New York nan Jou Eleksyon an.
Aprann plis sou vòt pa korespondans

Jou Eleksyon

Biwo vòt yo louvri jou eleksyon an ant 6 a.m. pou 9 p.m.Jwenn plis enfòmasyon sou jou eleksyon an

Lyen ekstèn

Enskri pou ou vote

NYC Votes ap fè patenarya ak TurboVote pou ede w enskri pou vote ak konfyans nan mwens pase 5 minit.

Enskri kounye a
Lyen ekstèn

Ki kote pou vote

Konsilte lokalizatè adrès biwo vòt Konsèy Elektoral (Board of Elections) la pou w konnen ki kote ou ka vote!

Jwenn Biwo vòt Mwen an

FAQ ki pi kouran

Ki sa ki sou bilten vòt la?

Ap gen eleksyon Jeneral 7 Novanm pou Konsèy Minisipal la, Pwokirè Distri yo, jij yo, ak Pwopozisyon ki sou Bilten Vòt yo.Biwo espesifik ki sou bilten vòt ou a depann de kote w ap viv la. Nan yon eleksyon primè, ou deside ki kandida ki pral kandida pati ou a nan eleksyon jeneral la. Rankontre kandida yo.

Kilès ki elijib pou vote nan eleksyon jeneral yo?

Ou dwe yon Elektè ki anrejistre pou w vote nan nenpòt Eleksyon. Enskri pou vote.

Ki sipò ki disponib pou elektè ki gen andikap yo?

Elektè ki gen andikap yo ka vote nan diferan fason, epi yo ka itilize Aparèy pou make vòt yo nan biwo vòt yo.Aparèy sa yo gen kat fason pou make bilten vòt ou.Bilten vòt moun ki absan ki aksesib yo disponib tou nan Konsèy Eleksyon Vil Nouyòk la (Board of Elections).Pou fini, ou gen dwa pou w mennen yon moun pou ede w vote oswa pou w mande yon mandatè èd! Aprann plis sou aksesiblite.

Dat Kle yo

 • Vòt Antisipe

  Sat, March 23, 2024 - Sun, March 31, 2024
 • Dat limit demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans ak fòm Enskripsyon Elektè yo

  Sat, March 23, 2024
 • Voter registration application deadline

  Sat, March 23, 2024
 • Dat limit pou demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans (an pèsòn)

  Mon, April 1, 2024