Sa ou bezwen konnen

Lavni nou sou bilten vòt la, Nouyòk. Vòt ou nan eleksyon prensipal 27 jen an ap ede deside kiyès ki reprezante kominote w nan Konsèy Vil la.

Gen twa fason pou w vote:

Vòt Antisipe

Pa tann jou eleksyon an! Ou ka vote bonè an pèsòn apati 17 jen.
Aprann plis sou vòt bonè

Vòt pa Korespondans

Ou ka mande yon bilten vòt moun ki absan si ou gen yon rezon valab, tankou si ou pa New York nan Jou Eleksyon an.
Aprann plis sou vòt pa korespondans

Jou Eleksyon

Biwo vòt yo louvri jou eleksyon an ant 6 a.m. pou 9 p.m.Jwenn plis enfòmasyon sou jou eleksyon an

Lyen ekstèn

Enskri pou ou vote

NYC Votes ap fè patenarya ak TurboVote pou ede w enskri pou vote ak konfyans nan mwens pase 5 minit.

Enskri kounye a
Lyen ekstèn

Ki kote pou vote

Konsilte lokalizatè adrès biwo vòt Konsèy Elektoral (Board of Elections) la pou w konnen ki kote ou ka vote!

Jwenn Biwo vòt Mwen an

FAQ ki pi kouran

Ki sa ki sou bilten vòt la?

Gen yon eleksyon primè 27 jen pou Konsèy Minisipal (City Council) la, Pwokirè Jeneral, jij, ak pòs nan pati yo.Biwo espesifik ki sou bilten vòt ou a depann de kote w ap viv la. Nan yon eleksyon primè, ou deside ki kandida ki pral kandida pati ou a nan eleksyon jeneral la.Rankontre kandida yo.

Kiyès ki kalifye pou yo vote nan yon eleksyon primè?

Ou dwe enskri sou lis elektoral yo epi ou dwe se manm yon pati politik pou w ka vote lè gen eleksyon primè nan Nouyòk. Dat limit pou w mete afilyasyon w ak pati ou a ajou se 14 fevriye. Enskri pou vote.

Ki sipò ki disponib pou elektè ki gen andikap yo?

Elektè ki gen andikap yo ka vote nan diferan fason, epi yo ka itilize Aparèy pou make vòt yo nan biwo vòt yo.Aparèy sa yo gen kat fason pou make bilten vòt ou.Bilten vòt moun ki absan ki aksesib yo disponib tou nan Konsèy Eleksyon Vil Nouyòk la (Board of Elections).Pou fini, ou gen dwa pou w mennen yon moun pou ede w vote oswa pou w mande yon mandatè èd! Aprann plis sou aksesiblite.

Dat Kle yo

 • Dat limit pou mete adrès ou a ajou

  Lendi, 12 jen 2023
 • Dat limit demann bilten vòt absan (sou entènèt oswa pa lapòs)

  Lendi, 12 jen 2023
 • Dat limit Enskripsyon Elektè yo

  Samdi, 17 Jen 2023
 • Vòt Antisipe

  Samdi, 17 Jen 2023 - dimanch 25 Jen 2023