Sa ou bezwen konnen

Avni nou se nan bilten vòt la li ye, NYC. Vòt ou nan eleksyon primè yo k ap fèt 25 Jen an ap ede w chwazi reprezantan Kongrè ak eta New York.

Gen twa fason pou w vote:

Vòt Antisipe

Pa tann Jou Eleksyon an! Ou ka vote alavans an pèsòn ak pa lapòs apati 15 Jen.
Aprann plis sou vòt alavans

Vòt pa Korespondans

Ou ka mande yon bilten vòt moun ki absan si ou gen yon rezon valab, tankou si ou pa New York nan Jou Eleksyon an.
Aprann plis sou vòt pa korespondans

Jou Eleksyon

Biwo vòt yo louvri jou eleksyon an ant 6 a.m. pou 9 p.m.Jwenn plis enfòmasyon sou jou eleksyon an

Lyen ekstèn

Enskri pou ou vote

NYC Votes ap fè patenarya ak TurboVote pou ede w enskri pou vote ak konfyans nan mwens pase 5 minit.

Enskri kounye a
Lyen ekstèn

Ki kote pou vote

Konsilte lokalizatè adrès biwo vòt Konsèy Elektoral (Board of Elections) la pou w konnen ki kote ou ka vote!

Jwenn Biwo vòt Mwen an

FAQ ki pi kouran

Kisa ki sou bilten vòt la?

Biwo espesifik ki sou bilten vòt ou a depann de kote w ap viv la. Nan yon eleksyon primè, ou deside ki kandida ki pral kandida pati ou a nan eleksyon jeneral la. Rankontre kandida yo.

Kilès ki elijib pou vote nan eleksyon jeneral yo?

Ou dwe yon Elektè ki anrejistre pou w vote nan nenpòt Eleksyon. Enskri pou vote.

Ki sipò ki disponib pou elektè ki gen andikap yo?

Elektè ki gen andikap yo ka vote nan diferan fason, epi yo ka itilize Aparèy pou make vòt yo nan biwo vòt yo.Aparèy sa yo gen kat fason pou make bilten vòt ou.Bilten vòt moun ki absan ki aksesib yo disponib tou nan Konsèy Eleksyon Vil Nouyòk la (Board of Elections).Pou fini, ou gen dwa pou w mennen yon moun pou ede w vote oswa pou w mande yon mandatè èd! Aprann plis sou aksesiblite.

Dat Kle yo

 • Vòt Antisipe

  Samdi, 15 Jen 2024 - dimanch 23 Jen 2024
 • Dat limit pou demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans (an pèsòn)

  Lendi, 24 jen 2024
 • Jounen Eleksyon Primè a

  Madi 25 Jen 2024
 • Dat limit pou w retounen Bilten Vòt Alavans yo/Bilten Vòt Moun ki Absan yo a nan kourye lapòs/korespondans

  Madi 25 Jen 2024