Avni nou nan Bilten Vòt yo

Anba a se yon lis kous pou Konsèy minisipal la sou bilten vòt mwa jen sa a. Klike sou yon kous anba a pou w rankontre kandida yo.

Jwenn distri Konsèy minisipal mwen an

Chwazi yon kous

Lòt Fonksyon ki sou Bilten Vòt la

Anplis Konsèy minisipal la, kapab genyen lòt fonksyon ki pa fonksyon minisipal sou bilten vòt ou a, selon pati politik ou ak kote w abite:

 • Pwokirè Jeneral
 • Tribinal Sivil
 • Delege nan Konvansyon Jidisyè a
 • Delege sipleyan pou Konvansyon Jidisyè a
 • Komite Konte a
 • Lidè distri a

Pou w jwenn lis konplè kous elektoral yo sou bilten vòt ou a, anplis de kandida yo, ou ka konsilte Lokalizatè Biwo Vòt Konsèy Elektoral (Board of Elections) la epi antre adrès ou a. Aprè ou fin antre adrès ou a, klike sou "Afiche Echantiyon Bilten Vòt" nan tèt paj la.

Vizite Lokalizatè Biwo Vòt Konsèy Elektoral la

Sa a se yon Eleksyon Chwa Klase

NYC ap itilize Vòt avèk Klasman Chwa yo nan eleksyon primè pou fonksyon minisipal yo, tankou Konsèy minisipal la. Avèk vòt avèk klasman chwa yo, ou ka klase jiska senk kandida nan lòd preferans olye pou w chwazi youn sèlman.

Aprann plis sou Vòt avèk Klasman Chwa yo

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Vizite sit entènèt BOE a epi antre adrès ou pou w jwenn biwo vòt ou.

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Dat Kle yo

 • Vòt Antisipe

  Samdi, 15 Jen 2024 - dimanch 23 Jen 2024
 • Dat limit demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans ak fòm Enskripsyon Elektè yo

  Samdi, 15 Jen 2024
 • Dat limit enskripsyon Elektè yo

  Samdi, 15 Jen 2024
 • Dat limit pou demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans (an pèsòn)

  Lendi, 24 jen 2024