Vote bonè anvan Jou Eleksyon an

Chak elektè nan Vil Nouyòk kapab vote byen bonè an pèsòn anvan Jou Eleksyon an. Vòt byen bonè a pratik, li fasil epi li fleksib.


Ki kote pou w vote

Ou dwe vote nan lokal Vòt Alavans yo make pou w an. Lokal Vòt Alavans ou a ka diferan de sit biwo vòt ou a Jou Eleksyon an, kidonk asire w verifye anvan ou ale!

Jwenn Biwo vòt Mwen anÈske ou konnen Vòt Alavans vin yon abitid! Elektè yo te gen 372% plis chans pou yo vote alavans nan Eleksyon Jeneral 2020 an si yo te deja vote alavans.

FAQ ki pi kouran

Ki dat Vòt Alavans la?

Vòt Alavans lan kòmanse 10 jou anvan Jou Eleksyon an epi li fini jou Samdi anvan Jou Eleksyon an.

Èske mwen ka vote alavans si mwen te mande oswa soumèt yon Bilten Vòt Moun ki Absan?

Si w mande yon Bilten Vòt Moun ki Absan, ou dwe planifye pou w vote ak li. Ou ka depoze Bilten Vòt Moun ki Absan ou a nan nenpòt biwo vòt lè biwo vòt yo ouvè. Men, si ou chwazi pou vote an pèsòn apre ou fin mande yon Bilte Vòt Moun ki Absan, ou dwe vote ak yon bilten vòt ak Deklarasyon sou Sèman nan biwo vòt ou a. Bilten Vòt sa a ap sanble li diferan. Mande yon moun k ap travay nan Biwo Vòt yo èd si ou bezwen sa.

Ki avantaj ki genyen nan Vòt Alavans?

Vòt Alavans yo bay Moun k ap vote yo plis fleksibilite, li diminye tan datant yo nan Jou Eleksyon an, epi li soulaje fado mandatè yo, sa ki kreye yon eksperyans vòt ki pi bèl pou tout moun!

Poukisa nou Vote alavans?

Gouvènè a te apwouve pwojè-lwa Vòt Alavans la an 2019. Li te gen sipò toulède pati nan Sena a ak nan Asanble Eta a.

Jwenn Biwo vòt Mwen an

Kibò mwen dwe vote?

Vizite sit entènèt Konsèy Elektoral (Board of Elections) Vil Nouyòk la pou w jwenn kote w ap vote alavans

Jwenn Biwo vòt Mwen an

Dat Kle yo

 • Vòt Antisipe

  Sat, March 23, 2024 - Sun, March 31, 2024
 • Dat limit demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans ak fòm Enskripsyon Elektè yo

  Sat, March 23, 2024
 • Voter registration application deadline

  Sat, March 23, 2024
 • Dat limit pou demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans (an pèsòn)

  Mon, April 1, 2024