Vote bonè anvan Jou Eleksyon an

Chak elektè nan Vil Nouyòk kapab vote byen bonè an pèsòn anvan Jou Eleksyon an. Vòt byen bonè a pratik, li fasil epi li fleksib.

Ki kote pou w vote

Ou dwe vote nan lokal Vòt Alavans yo make pou w an. Lokal Vòt Alavans ou a ka diferan de sit biwo vòt ou a Jou Eleksyon an, kidonk asire w verifye anvan ou ale!

Jwenn Biwo vòt Mwen an

Apati ane sa menm, Lwa Vòt Alavans (Early Mail Voter Act) nan Nouyòk la, pèmèt tout elektè vote alavans pa mwayen lapòs. Ou pa bezwen founi yon rezon pou w vote pa mwayen lapòs ankò!

Men kisa w dwe konnen

 • Nenpòt elektè ki enskri a ka aplike pou yon bilten vòt alavans.
 • Si w gen yon bilten vòt alavans oswa pa korespondans pandan eleksyon an, ou pa ka itilize yon machin pou vote nan biwo vòt la.
 • Si w pa itilize bilten vòt alavans oswa pa korespondans ou an, ou ka sèlman vote an pèsòn avèk yon bilten vòt sou sèman nan biwo vòt ou a, men w pa ka fè sa avèk yon machin pou vote.

Kijan pou w aplike pou yon bilten vòt alavans

Kilè pou w mande bilten vòt ou a

Asire w ou mande yon bilten vòt alavans oswa pa korespondans nan kourye lapòs oubyen anliy nan delè ki se dis jou anvan eleksyon an. Ou ka depoze demann nan an pèsòn jiska jou ki vin anvan eleksyon an.

Delè pou w depoze demann bilten vòt alavans lan pou eleksyon 2024 la

 • 2 avril 2024 Eleksyon Primè Prezidansyèl:
  • Delè pou w aplike anliy oswa nan kourye lapòs la se 23 mas 2024
  • Delè pou aplike an pèsòn nan biwo konsèy elektoral nan lokalite ou a se 1ye avril 2024
 • 25 jen 2024 Eleksyon Primè pou Eta ak Gouvènman Federal la:
  • Delè pou aplike anliy oswa nan kourye lapòs la se 15 jen 2024
  • Delè pou aplike an pèsòn nan biwo konsèy elektoral nan lokalite ou a se 24 jen 2024
 • Eleksyon Jeneral 5 novanm:
  • Delè pou aplike anliy oswa atravè lapòs la se 26 oktòb 2024
  • Delè pou aplike an pèsòn nan biwo konsèy elektoral nan lokalite ou a se 4 novanm 2024

Aprè w fin resevwa bilten vòt ou a

 • Chwazi biwo yo epi ansèkle yo nan bilten vòt la.
 • Mete bilten vòt la nan anvlòp sekirize yo te ba ou li a.
 • Siyen epi mete dat sou anvlòp la.
 • Mete so sou anvlòp la.
 • Mete anvlòp sekirize a nan anvlòp ki pi laj w ap voye tounen an ki gen adrès biwo Konsèy Elektoral ou a ladan avèk tout logo a devan l k ap make “Official Election Mail”.
 • Mete so sou anvlòp w ap voye a.
 • Jwenn yon bwat postal epi mete l ladan. Ou p ap bezwen peye pyès frè pou sa!

FAQ ki pi kouran

Ki dat Vòt Alavans la?

Vòt Alavans lan kòmanse 10 jou anvan Jou Eleksyon an epi li fini jou Samdi anvan Jou Eleksyon an.

Èske mwen ka vote alavans si mwen te mande oswa soumèt yon Bilten Vòt Moun ki Absan?

Si w mande yon Bilten Vòt Moun ki Absan, ou dwe planifye pou w vote ak li. Ou ka depoze Bilten Vòt Moun ki Absan ou a nan nenpòt biwo vòt lè biwo vòt yo ouvè. Men, si ou chwazi pou vote an pèsòn apre ou fin mande yon Bilte Vòt Moun ki Absan, ou dwe vote ak yon bilten vòt ak Deklarasyon sou Sèman nan biwo vòt ou a. Bilten Vòt sa a ap sanble li diferan. Mande yon moun k ap travay nan Biwo Vòt yo èd si ou bezwen sa.

Ki avantaj ki genyen nan Vòt Alavans?

Vòt Alavans yo bay Moun k ap vote yo plis fleksibilite, li diminye tan datant yo nan Jou Eleksyon an, epi li soulaje fado mandatè yo, sa ki kreye yon eksperyans vòt ki pi bèl pou tout moun!

Poukisa nou Vote alavans?

Gouvènè a te apwouve pwojè-lwa Vòt Alavans la an 2019. Li te gen sipò toulède pati nan Sena a ak nan Asanble Eta a.

Jwenn Biwo vòt Mwen an

Kibò mwen dwe vote?

Vizite sit entènèt Konsèy Elektoral (Board of Elections) Vil Nouyòk la pou w jwenn kote w ap vote alavans

Jwenn Biwo vòt Mwen an

Dat Kle yo

 • Vòt Antisipe

  Samdi, 15 Jen 2024 - dimanch 23 Jen 2024
 • Dat limit pou demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans (an pèsòn)

  Lendi, 24 jen 2024
 • Jounen Eleksyon Primè a

  Madi 25 Jen 2024
 • Dat limit pou w retounen Bilten Vòt Alavans yo/Bilten Vòt Moun ki Absan yo a nan kourye lapòs/korespondans

  Madi 25 Jen 2024