Tout Konsèy Minisipal Nouyòk la sou Bilten Vòt la!

Ou pral vote pou avni katye w—soti Baychester rive Bed Stuy!

An reyalite, vòt ou nan eleksyon lokal yo ka gen yon pi gwo enpak sou lavi chak jou ou pase eleksyon nasyonal yo. Lwa vil nou an kòmanse ak yon lejislasyon Konsèy Minisipal la ekri epi vote. Dènyèman yo te vote sou pwoblèm tankou konje maladi peye, sèvis gadri, ak transparans salè.

Anplis Konsèy Minisipal la, ou pral vote pou Pwokirè Distri, Jij Tribinal Sivil ak Pwopozisyon ki sou Bilten Vòt yo tou.

Eleksyon lokal yo enpòtan.Jou ki ap 7 novanm nan, avni katye w la ap nan pla men ou!

Yon foto yon fanm ki mete yon mas ki ekri vote.

"Mwen gen asirans fèm tout moun ka fè diferans nan monn sa a epi youn nan fason pou fè sa se vote." -@risaxu

Fonksyon ki sou bilten vòt la

Eleksyon Jeneral 7 Novanm

  • Konsèy Minisipal
  • Pwokirè Jeneral Distri (Bronx, Queens, Staten Island)
  • Tribinal Sivil
  • Pwopozisyon ki sou bilten vòt yo