Risk yo anpil pou NYC a pandan ane 2024 la!

Yon foto yon fanm ki mete yon mas ki ekri vote.

"Mwen gen asirans fèm tout moun ka fè diferans nan monn sa a epi youn nan fason pou fè sa se vote." -@risaxu

Fonksyon ki sou bilten vòt la

Eleksyon Primè 25 Jen

Men ki fonksyon k ap prezante nan bilten Vòt nan Eleksyon Primè k ap fèt 25 Jen an: Sena Etazini an, Chanm Sena Etazini an, Asanble Eta a, Sena Eta a, Tribinal Siksesyon, Jij nan Tribinal Sivil.