Chwa w yo gen enpak sou New York chak jou. 

Moun ki eli yo gen pou yo pran desizyon ki gen enpak sou travay, lojman, swen sante, edikasyon ak plis toujou.

Se poutèt sa a li enpòtan pou w konnen non sèlman kiyès kandida yo ye men tou ki wòl yo si yo eli.

Kisa Biwo Vil yo Fè?

Kisa Biwo Federal yo Fè?

Kisa Biwo Eta yo Fè?

Kisa Biwo Konte yo Fè?

Kisa Biwo Pati yo Fè?

Jwenn reprezantan mwen yo

Rankontre Reprezantan Aktyèl mwen yo

Vizite kolaborasyon sa a ant CUNY ak Lig Fanm Elektè yo (League of Women) pou w konnen kiyès ki reprezante w!

Jwenn reprezantan mwen yo

Dat Kle yo

 • Dat limit pou mete adrès ou a ajou

  Lendi, 12 jen 2023
 • Dat limit demann bilten vòt absan (sou entènèt oswa pa lapòs)

  Lendi, 12 jen 2023
 • Dat limit Enskripsyon Elektè yo

  Samdi, 17 Jen 2023
 • Vòt Antisipe

  Samdi, 17 Jen 2023 - dimanch 25 Jen 2023