Vòt ou yo fè efè sou Vil Nouyòk la chak jou 

Moun ki eli yo gen pou yo pran desizyon ki gen enpak sou travay, lojman, swen sante, edikasyon ak plis toujou.

Se poutèt sa a li enpòtan pou w konnen non sèlman kiyès kandida yo ye men tou ki wòl yo si yo eli.

Kisa Biwo Vil yo Fè?

Kisa Biwo Federal yo Fè?

Kisa Biwo Eta yo Fè?

Kisa Biwo Konte yo Fè?

Kisa Biwo Pati yo Fè?

Jwenn reprezantan mwen yo

Rankontre Reprezantan Aktyèl mwen yo

Vizite kolaborasyon sa a ant CUNY ak Lig Fanm Elektè yo (League of Women) pou w konnen kiyès ki reprezante w!

Jwenn reprezantan mwen yo

Dat Kle yo

 • Vòt Antisipe

  Sat, March 23, 2024 - Sun, March 31, 2024
 • Dat limit demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans ak fòm Enskripsyon Elektè yo

  Sat, March 23, 2024
 • Voter registration application deadline

  Sat, March 23, 2024
 • Dat limit pou demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans (an pèsòn)

  Mon, April 1, 2024