NYC Votes se yon inisyativ Komisyon pou Finans Kanpay Vil New York (New York City Campaign Finance Board), ajans endepandan vil la ki ap veye pou eleksyon lokal yo ekitab, enkliziv epi transparan. 

Nou ankouraje patisipasyon Moun k ap vote yo ak kandida yo pou eli nou yo ka reponn ak bezwen kominote nou yo epi ak kesyon ki enterese Moun k ap vote nou yo.

Nou fè sa lè nou bay Nouyòkè ki gen mwens chans pou yo vote yo mwayen, lè nou redui baryè ki anpeche kandidati yo epi lè nou pwopoze solisyon pou amelyore sistèm elektoral la. NYC Votes fè patenarya ak òganizasyon kominotè, volontè ak lòt ajans vil la pou enskri, edike, epi angaje elektè yo nan tout vil la. Objektif nou se pèmèt tout Nouyòkè pi byen konprann pwosesis elektoral la gras ak yon dyalòg onèt sou fason eleksyon nou yo fonksyone ak poukisa yo enpòtan.

Ajans la te kreye an 1988, li bay moun New York yo enfòmasyon sou kandida ki nan bilten vòt yo a epi kijan yo te finanse kanpay yo. Pwogram fon konpansasyon (matching funds program) nou an double chak $1 yon donatè lokal bay pou finansman vil la, jiska $8, pou ankouraje kandida vil yo konsantre yo sou kominote yo a olye pou yo konsantre yo sou enterè espesyal.

Konnen plis sou Komisyon pou Finans Kanpay Vil New York (Campaign Finance Board)