Fè tande vwa ou, NYC! 

Ki kote pou w vote

Ou dwe vote nan Biwo vòt kote yo te make non w la. Sit biwo vòt yo ka chanje ane a ane, oswa menm ala dènye minit si gen yon pwoblèm tankou yon pàn tiyo ki menne dlo a oswa yon pàn kouran. Kidonk asire w pou w verifye avan w ale!

Jwenn Biwo vòt Mwen an

Kilè pou w vote

Lè biwo Vòt yo ouvri  se 7 novanm apati 6 nan maten - 9 nan aswè. Ou ka vote alavans an pèsòn tou kòmanse 28 oktòb pou rive 6 novanm.

Aprann plis sou vòt alavans

 

Kesyon ki Poze Souvan

Èske mwen ka vote alavans anvan Jou Eleksyon an?

Wi! Ou ka vote bonè an pèsòn sòti 28 oktòb pou rive 7 novanm. Ou ka vote nan kourye lapòs tou lè w mande yon Bilten Vòt Moun ki Absan. Jwenn enfòmasyon sou lòt fason pou w vote.

Èske mwen ka vote Jou Eleksyon an si mwen te soumèt yon Bilten Vòt Moun ki Absan?

Si w mande yon Bilten Vòt Moun ki Absan, ou dwe planifye pou w vote ak li. Ou ka depoze Bilten Vòt Moun ki Absan ou a nan nenpòt biwo vòt lè biwo vòt yo ouvè. Men, si ou chwazi pou vote an pèsòn apre ou fin mande yon Bilte Vòt Moun ki Absan, ou dwe vote ak yon bilten vòt ak Deklarasyon sou Sèman nan biwo vòt ou a. Bilten Vòt sa a ap sanble li diferan. Mande yon moun k ap travay nan Biwo Vòt yo èd si ou bezwen sa.

Si mwen nan liy nan Biwo vòt mwen an lè Biwo vòt yo fèmen an, èske mwen ka toujou vote?

Wi! Ou gen dwa pou w vote depi ou se yon elektè ki enskri ki nan liy anvan 9 p.m. nan Jou Eleksyon an.

Jwenn Biwo vòt Mwen an

Kibò mwen dwe vote?

Vizite sit entènèt Konsèy Elektoral Vil (Board of Elections) Nouyòk la pou w jwenn kote w ap vote

Jwenn Biwo vòt Mwen an

Dat Kle yo

 • Dat limit pou mete adrès ou a ajou

  Lendi, 23 Oktòb 2023
 • Dat limit demann bilten vòt moun ki absan yo (sou entènèt oswa pa lapòs)

  Lendi, 23 Oktòb 2023
 • Dat limit Enskripsyon Elektè yo

  Samdi, 28 Oktòb 2023
 • Vòt Antisipe

  Samdi 28 Oktòb 2023 - Dimanch 5 Novanm 2023