Fè tande vwa ou, NYC! 

Ki kote pou w vote

Ou dwe vote nan Biwo vòt kote yo te make non w la. Sit biwo vòt yo ka chanje ane a ane, oswa menm ala dènye minit si gen yon pwoblèm tankou yon pàn tiyo ki menne dlo a oswa yon pàn kouran. Kidonk asire w pou w verifye avan w ale!

Jwenn Biwo vòt Mwen an

Kilè pou w vote

Biwo vòt yo ouvri 25 Jen apati 6am - pou rive 9pm. Ou ka vote tou bonè an pèsòn soti 15 Jen - rive 23 Jen.

Aprann plis sou vòt alavans

 

Kesyon ki Poze Souvan

Èske mwen ka vote alavans anvan Jou Eleksyon an?

Wi! Ou ka vote alavans an pèsòn soti 15 jen- pou rive 25 jen. Ou ka vote nan kourye tou lè w mande yon bilten vòt moun ki absan. Aprann plis fason pou vote.

Èske mwen ka vote Jou Eleksyon an si mwen te soumèt yon Bilten Vòt Moun ki Absan?

Si w mande yon Bilten Vòt Moun ki Absan, ou dwe planifye pou w vote ak li. Ou ka depoze Bilten Vòt Moun ki Absan ou a nan nenpòt biwo vòt lè biwo vòt yo ouvè. Men, si ou chwazi pou vote an pèsòn apre ou fin mande yon Bilte Vòt Moun ki Absan, ou dwe vote ak yon bilten vòt ak Deklarasyon sou Sèman nan biwo vòt ou a. Bilten Vòt sa a ap sanble li diferan. Mande yon moun k ap travay nan Biwo Vòt yo èd si ou bezwen sa.

Si mwen nan liy nan Biwo vòt mwen an lè Biwo vòt yo fèmen an, èske mwen ka toujou vote?

Wi! Ou gen dwa pou w vote depi ou se yon elektè ki enskri ki nan liy anvan 9 p.m. nan Jou Eleksyon an.

Ki Jou Eleksyon an nan NYC?

Eleksyon Primè pou Jen an ap fèt 25 Jen. Jou Eleksyon pou Eleksyon Jeneral la se premye Madi nan mwa Novanm lan.

Jwenn Biwo vòt Mwen an

Kibò mwen dwe vote?

Vizite sit entènèt Konsèy Elektoral Vil (Board of Elections) Nouyòk la pou w jwenn kote w ap vote

Jwenn Biwo vòt Mwen an

Dat Kle yo

 • Vòt Antisipe

  Samdi, 15 Jen 2024 - dimanch 23 Jen 2024
 • Dat limit demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans ak fòm Enskripsyon Elektè yo

  Samdi, 15 Jen 2024
 • Dat limit enskripsyon Elektè yo

  Samdi, 15 Jen 2024
 • Dat limit pou demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans (an pèsòn)

  Lendi, 24 jen 2024