Dat Eleksyon yo ak Dat Limit

Eleksyon Primè Nouyòk

Eleksyon Primè Eta Nouyòk

Dat limit pou w chanje pati politik ou a

Mad, 14 fevriye 2023

Dènye jou pou w chanje pati politik ou anvan eleksyon primè 27 Jen an.

Dat limit demann bilten vòt moun ki absan yo (sou entènèt)

Lendi, 12 jen 2023

Dat limit pou w mande bilten vòt pa lapòs ou an sou Entènèt oswa pa lapòs. Mande Bilten Vòt pa w la.

Dat limit Enskripsyon Elektè yo

Samdi, 17 Jen 2023

Nou fè patenarya ak TurboVote pou rann enskripsyon an fasil.Enskri pou vote.

Dat limit pou mete adrès ou a ajou

Samdi, 17 Jen 2023

Si w demenaje, ou dwe fè Konsèy Elektoral (Board of Elections) la konnen nouvo adrès ou anvan dat sa a pou w kapab vote nan Eleksyon Primè a.

Vòt Antisipe

Samdi, 17 Jen 2023 - dimanch 25 Jen 2023

Vote alavans an pèsòn anvan Jou Eleksyon an! Jwenn sit Vòt Alavans ou a ak orè li.

Dat limit demann pou Bilten Vòt Moun ki Absan yo (an pèsòn)

Lendi, 26 jen 2023

Dat limit pou w mande yon Bilten Vòt Moun pou ki Absan an pèsòn.Jwenn biwo fonksyon Konsèy Elektoral (Board of Elections) awondisman w lan.

Jounen Eleksyon Primè a

Madi 27 Jen 2023

Biwo vòt yo louvri 6am-9pm.Jwenn sit biwo vòt ou a.

Dat limit pou w voye retounen Bilten Vòt Moun ki Absan yo

Madi 27 Jen 2023

Dènye jou pou w make bilten vòt ou a oswa depoze l nan yon biwo vòt. Jwenn sit biwo vòt ou a.

Dat limit resepsyon bilten vòt pa korespondans nan men Konsèy Eleksyon (Board of Elections) an.

Madi 4 Jiyè 2023

Konsèy Elektoral (Board of Elections) la dwe resevwa Bilten Vòt Moun ki Absan ou a nan dat sa a. Sepandan, Bilten Vòt ou a dwe gen so lapòs anvan 27 jen pou li valab.