Jounen Nasyonal Enskripsyon Elektè yo

Jounen Nasyonal Enskripsyon Elektè yo

Mardi 17 Septanm 2024

Eleksyon Jeneral Eta New York

Vòt Antisipe

Samdi 26 Oktòb 2024 - Dimanch 3 Novanm 2024

Vote alavans an pèsòn anvan Jou Eleksyon an! Jwenn sit Vòt Alavans ou a ak orè li.

Dat limit demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans ak fòm Enskripsyon Elektè yo

Samdi, 26 Oktòb 2024

Dènye jou pou Konsèy Elektoral la resevwa yon demann Bilten Vòt Alavans, Bilten Vòt Moun ki Absan ak Fòm Enskripsyon Elektè nan kourye lapòs, sou pòtay elektwonik, pa imèl oubyen pa faks.

Dat limit enskripsyon Elektè yo

Samdi, 26 Oktòb 2024

Konsèy Elektoral la dwe resevwa demann enskripsyon dènye jou elektè an pa imèl oswa an pèsòn. Jwenn biwo Konsèy Elektoral awondisman w lan.

Dat limit pou demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans (an pèsòn)

Lendi 4 Novanm 2024

Dènye jou pou w prezante w nan Konsèy Elektoral yo an pèsòn pou w jwenn yon Bilten Vòt Antisipe pa lapòs oubyen yon Bilten Vòt pa Korespondans. Jwenn biwo Konsèy Elektoral awondisman w lan.

Jou Eleksyon

Madi 5 Novanm 2024

Biwo vòt yo louvri 6am-9pm.Jwenn sit biwo vòt ou a.

Dat limit pou w retounen Bilten Vòt Alavans yo/Bilten Vòt Moun ki Absan yo a nan kourye lapòs/korespondans

Madi 5 Novanm 2024

Dènye jou pou w mete so lapòs sou Bilten Vòt Alavans ou an ak anvlòp pou retounen Bilten Vòt pou Moun ki Absan yo. Dènye jou pou w remèt yon Bilten Vòt an pèsòn nan Konsèy Elektoral la oubyen depoze l sou yon sit biwo vòt. Jwenn sit biwo vòt ou a.