Dat Eleksyon yo ak Dat Limit

Eleksyon Primè Nouyòk

Eleksyon Primè Eta Nouyòk

Dat limit pou mete adrès ou a ajou

Lendi, 12 jen 2023

Si w demenaje, ou dwe fè Konsèy Elektoral (Board of Elections) la konnen nouvo adrès ou anvan dat sa a pou w kapab vote nan Eleksyon Primè a.

Dat limit demann bilten vòt absan (sou entènèt oswa pa lapòs)

Lendi, 12 jen 2023

Konsèy Elektoral la dwe resevwa demann bilten vòt ou pou absan nan dat sa a. Mande bilten vòt pa w la.

Dat limit Enskripsyon Elektè yo

Samdi, 17 Jen 2023

Nou fè patenarya ak TurboVote pou rann enskripsyon an fasil.Enskri pou vote.

Vòt Antisipe

Samdi, 17 Jen 2023 - dimanch 25 Jen 2023

Vote alavans an pèsòn anvan Jou Eleksyon an! Jwenn sit Vòt Alavans ou a ak orè li.

Dat limit demann pou Bilten Vòt Moun ki Absan yo (an pèsòn)

Lendi, 26 jen 2023

Dat limit pou w mande yon Bilten Vòt Moun pou ki Absan an pèsòn.Jwenn biwo fonksyon Konsèy Elektoral (Board of Elections) awondisman w lan.

Jounen Eleksyon Primè a

Madi 27 Jen 2023

Biwo vòt yo louvri 6am-9pm.Jwenn sit biwo vòt ou a.

Dat limit pou w voye retounen Bilten Vòt Moun ki Absan yo

Madi 27 Jen 2023

Dènye jou pou w make bilten vòt ou a oswa depoze l nan yon biwo vòt. Jwenn sit biwo vòt ou a.

Dat limit resepsyon bilten vòt pa korespondans nan men Konsèy Eleksyon (Board of Elections) an.

Madi 4 Jiyè 2023

Konsèy Elektoral (Board of Elections) la dwe resevwa Bilten Vòt Moun ki Absan ou a nan dat sa a. Sepandan, Bilten Vòt ou a dwe gen so lapòs anvan 27 jen pou li valab.