Dat Eleksyon yo ak Dat Limit

April 2 Presidential Primary

Presidential Primary

Vòt Antisipe

Sat, March 23, 2024 - Sun, March 31, 2024

Vote alavans an pèsòn anvan Jou Eleksyon an! Jwenn sit Vòt Alavans ou a ak orè li.

Dat limit demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans ak fòm Enskripsyon Elektè yo

Sat, March 23, 2024

Dènye jou pou Konsèy Elektoral la resevwa yon demann Bilten Vòt Alavans, Bilten Vòt Moun ki Absan ak Fòm Enskripsyon Elektè nan kourye lapòs, sou pòtay elektwonik, pa imèl oubyen pa faks.

Voter registration application deadline

Sat, March 23, 2024

Last day voter registration application must be received by the Board of Elections by mail or in person. Find your borough Board of Elections office.

Dat limit pou demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans (an pèsòn)

Mon, April 1, 2024

Dènye jou pou w prezante w nan Konsèy Elektoral yo an pèsòn pou w jwenn yon Bilten Vòt Antisipe pa lapòs oubyen yon Bilten Vòt pa Korespondans. Jwenn biwo Konsèy Elektoral awondisman w lan.

Presidential Primary Election Day

Tue, April 2, 2024

Biwo vòt yo louvri 6am-9pm.Jwenn sit biwo vòt ou a.

Dat limit pou w retounen Bilten Vòt Alavans yo/Bilten Vòt Moun ki Absan yo a nan kourye lapòs/korespondans

Tue, April 2, 2024

Dènye jou pou w mete so lapòs sou Bilten Vòt Alavans ou an ak anvlòp pou retounen Bilten Vòt pou Moun ki Absan yo. Dènye jou pou w remèt yon Bilten Vòt an pèsòn nan Konsèy Elektoral la oubyen depoze l sou yon sit biwo vòt. Jwenn sit biwo vòt ou a.