Gade Kandida yo

Mete adrès ou pou w ka wè kandida ki sou Bilten Vòt ou a.

Konpare Kandida yo

Nou te mande kandida yo pou yo pataje pozisyon yo sou uit pwoblèm Nouyòkè yo te di ki pi enpòtan pou yo nan yon sondaj ki sot pase nan Quinnipiac University. Chèche kandida yo sou bilten vòt ou a pou w konpare opinyon yo sou pwoblèm sa yo.

 • Kriminalite
 • Enflasyon
 • Pwoteksyon Demokrasi
 • Avòtman
 • Lojman Abòdab
 • Fenomèn Sanzabri
 • Inegalite Rasyal
 • Chanjman klimatik

Sa a se yon Eleksyon Chwa Klase

NYC ap itilize Vòt avèk Klasman Chwa yo nan eleksyon primè pou fonksyon minisipal yo, tankou Konsèy minisipal la. Avèk vòt avèk klasman chwa yo, ou ka klase jiska senk kandida nan lòd preferans olye pou w chwazi youn sèlman.

Aprann plis sou Vòt avèk Klasman Chwa yo

Konsènan Gid Elektè a

Sa a se vèsyon dijital Gid Elektè ofisyèl pou eleksyon primè NYC nan mwa jen 2023 . Kandida yo te soumèt pwofil ak foto ki nan Gid sa a bay NYC Votes, yo tout te afime ke enfòmasyon yo bay yo se verite selon sa yo konnen. Opinyon yo eksprime nan deklarasyon kandida yo pa reprezante opinyon NYC Votes. Gid sa a bay yon lis tout kandida ki te soumèt pwofil yo bay NYC Votes e yo sipoze sou bilten vòt la nan moman piblikasyon an.

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Vizite sit entènèt Konsèy Elektoral la epi antre adrès ou pou w jwenn biwo vòt ou a.

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Dat Kle yo

 • Vòt Antisipe

  Samdi, 15 Jen 2024 - dimanch 23 Jen 2024
 • Dat limit demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans ak fòm Enskripsyon Elektè yo

  Samdi, 15 Jen 2024
 • Dat limit enskripsyon Elektè yo

  Samdi, 15 Jen 2024
 • Dat limit pou demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans (an pèsòn)

  Lendi, 24 jen 2024