Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Vizite sitwèb Konsèy Eleksyon an epi antre adrès ou pou w jwenn sit biwo vòt ou a.
Jwenn Sit Sondaj Mwen an
Enskri

Enskri pou ou vote

NYC Votes has partnered with TurboVote to make registering to vote easy! It takes just 5 minute
Enskri
Kolaj de foto elektè NYC ki mete otokolan I voted Yo avèk bil epi ikon NYC Votes la.

Rankontre kandida yo.

Jwenn enfòmasyon sou kandida yo ki nan nan bilten vòt ou an, kesyon prensipal yo, epi plizyè lòt ankò!

Rankontre kandida yo.
kolaj twa foto elektè NYC ki mete otokolan I voted yo epi bul ak ikòn NYC Votes.

Kijan pou w Vote

Tout sa ou dwe konnen pou ou konn kilè epi kibò pou w vote, ak kijan pou w depoze bilten vòt ou an.

Gade Opsyon Mwen yo
kolaj imaj ki genyen de foto elektè New York ki mete otokolan I Voted, yon foto ayeryen Manhattan ki montre Empire State Building nan, avèk bil epi ikon NYC Votes

Vote poukisa

Ki enterè ki genyen nan yon eleksyon lokal? Avni vil nou an. Aprann anplis sou rezon ki lakoz vòt ou an konte.

Gade Enpak Mwen yo

Kesyon ki Poze Souvan

Pou kisa m ap vote nan mwa jen sa a?

Nan mwa jen 27 , Vil Nouyòk pral vote nan yon Eleksyon Primè pou Konsèy Minisipal la, Pwokirè Distri a, ak jij yo. Rankontre kandida yo.

Kibò mwen dwe vote?

Nan biwo vòt yo te deziyen pou ou an pou Jou Eleksyon an, nan biwo vòt antisipe yo te deziyen pou ou an, oswa lakay ou ak yon bilten vòt pa korespondans. Aprann kijan pou w vote.

Èske eleksyon sa a ap gen Vòt avèk Klasman Chwa yo?

Wi! NYC ap itilize Vòt avèk Klasman Chwa yo nan eleksyon primè pou Konsèy Minisipal la. Men, NYC itilize Vòt avèk Klasman Chwa yo sèlman nan eleksyon primè ak eleksyon espesyal pou senk (5) biwo minisipal yo, kidonk ou ka wè kèk biwo sou bilten vòt ou a, tankou biwo jij la, ki pa itilize Vòt avèk Klasman Chwa yo. Aprann plis sou Vòt avèk Klasman Chwa yo.

Konsènan NYC Votes

NYC Votes se yon inisyativ New York City Campaign Finance Board, ajans endepandan vil ki ap veye pou eleksyon lokal yo ekitab, enkliziv epi ouvri. Nou ap ankouraje patisipasyon elektè ak kandida yo pou eli nou yo reflete divèsite vil nou an ak bezwen kominote nou yo. 

Aprann plis sou travay nou an

Benevòl

Ede konsitwayen New Yòkè yo pou yo fè vwa yo pase!

Rejwenn Nou