Fè tande vwa ou

Ou dwe enskri nan lis elektoral pou w ka vote. Dat limit pou enskri pou eleksyon prensipal 25 jen an se jen 15. Kidonk pa tann!
Lyen ekstèn

Enskri pou ou vote

NYC Votes fè patenarya ak TurboVote pou fè enskripsyon pou vote yo pi fasil! Sa a pran sèlman 5 minit.

Anrejistre kounye a
Lyen ekstèn

Verifye estati enskripsyon ou an

Verifye nan ki pwen enskripsyon ou an rive sou lis elektoral yo pa mwayen zouti rechèch elektè Konsèy Eleksyon Eta (State Board of Elections, SBE) a.

Verifye estati mwen

Enskri pou w ka vote nan vil Nouyòk

Men tout sa ou bezwen konnen sou enskripsyon pou w ka vote nan vil Nouyòk. 

Elijiblite

Ou kalifye pou w enskri pou vote si ou se:

 • yon sitwayen ameriken
 • yon rezidan Vil Nouyòk depi pou pi piti 30 jou
 • pou pi piti 16 lane (ou ka enskri davans pou vote a 16 oswa 17 lane, men ou dwe gen 18 lane pou w ka vote) 

Kijan pou w Enskri pou vote

Enskri davans pou vote nan vil Nouyòk

Si ou genyen 16 oswa 17 lane, ou ka enskri davans pou vote! Apre ou fin enskri davans lan, w ap tou enskri otomatikman nan 18yèm anivèsè nesans ou. Kisa ki ka yon pi bon kado pase sa?

Pou enskri davans, jis swiv enstriksyon ki anwo yo sou enskripsyon pou vote nan vil Nouyòk.

Mete enskripsyon ou an ajou

Ou ka mete enskripsyon elektè w la ajou lè w soumèt yon nouvo fòmilè enskripsyon elektè bay Konsèy Elektoral la. Rezon ki fè yo mete enskripsyon ou an ajou:

 • Ou te chanje non ou
 • Ou te demenaje andedan vil Nouyòk
 • Ou vle mete ajou afilyasyon pati ou

Donasyon ògàn

ou ka enskri pou w fè don ògan ak tisi sou fòm Enskripsyon Elektè ou a!Pou jwenn plis enfòmasyon sou don ògàn, vizite paj wèb Kesyon yo Poze Souvan Rejis Eta New York Donate Life™.

Tradui Fòm Enskripsyon nan lis Elektoral yo

Biwo Majistra ki Responsab Afè Imigran (Mayor’s Office of Immigrant Affairs) an te bay lòt tradiksyon pou fòm enskripsyon nan lis elektoral yo nan lang sa yo. Fòm sa yo dwe ranpli ann anglè.

বাংলা 繁體中文 한국어 Español العربية
Polski Kreyòl Ayisyen Français Русский язык اردو
Eλληνικά Italiano Tagalog Shqip אידיש

 

Dat Kle yo

 • Vòt Antisipe

  Samdi, 15 Jen 2024 - dimanch 23 Jen 2024
 • Dat limit demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans ak fòm Enskripsyon Elektè yo

  Samdi, 15 Jen 2024
 • Dat limit enskripsyon Elektè yo

  Samdi, 15 Jen 2024
 • Dat limit pou demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans (an pèsòn)

  Lendi, 24 jen 2024

FAQ ki pi kouran

Èske mwen bezwen mete enskripsyon Moun k ap vote mwen an ajou si mwen deplase?

Wi! Lè w demenaje, ou ta dwe chanje adrès ou pou Konsèy Elektoral (Board of Elections) la lè w soumèt yon nouvo fòmilè enskripsyon pou elektè. Ranpli seksyon ki make Enfòmasyon sou vòt ki chanje ("Voting information that has changed") lè w antre ansyen adrès ou a.Si ou ta renmen vin yon manm nan yon pati politik, oswa rete yon manm nan pati politik ou ye kounye a, asire w ke ou chwazi pati politik ou a pandan enskripsyon an. Pou w ka vote nan eleksyon primè 27 Jen an, Konsèy Elektoral (Board of Elections) la dwe resevwa chanjman adrès ou a anvan 12 Jen.

Èske mwen oblije antre nan yon pati politik lè m enskri pou m vote?

Non. Ou pa oblije antre nan yon pati politik lè w enskri pou w vote. Men tou, se sèlman manm pati politik yo ki kalifye pou yo vote nan eleksyon primè yo. Kidonk, si w ta renmen vote nan eleksyon primè yo pou yon pati an patikilye, ou ta dwe antre nan pati sa lè w ap enskri a. Aprann plis sou eleksyon primè yo.

Èske mwen ka chanje afilyasyon mwen genyen ak yon pati aprè mwen fin enskri pou vote?

Wi! Pou mete ajou afilyasyon pati ou a, ou dwe soumèt yon nouvo fòm enskripsyon elektè. Sou fòm ou an, asire w ke ou chwazi pati politik ou ta renmen antre a. Ou dwe mete enskripsyon ou an ajou anvan 14 fevriye pou w ka chanje pati anvan yon eleksyon primè.

Èske mwen ka enskri pou vote si mwen gen yon kondanasyon pou krim?

Si pou kounye a ou nan pwobasyon oswa libète kondisyonèl, ou gen dwa pou ou vote.