Kandida yo ki sou Bilten Vòt ou an

Mete adrès ou pou w ka wè kandida ki sou Bilten Vòt ou a.

Gade lis eleksyon yo nan bilten vòt mwa avril sa a.

Gade eleksyon prezidansyèl primè 2024 yo

Konsènan Gid Elektè a

Sa se vèsyon elektwonik Gid Elektè fonksyonè eleksyon primè prezidansyèl NYC 2024 a. Se kandida yo ki te soumèt pwofil ak foto yo ki nan Gid sa a bay Konsèy Finansman Kanpay la (Campaign Finance Board), kote yo tout te deklare enfòmasyon yo bay yo se verite daprè sa yo konnen. Opinyon ki eksprime nan deklarasyon kandida yo se pa opinyon Konsèy Finansman Kanpay la. Gid sa a bay lis tout kandida ki dwe parèt nan Bilten Vòt la nan moman piblikasyon an.

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Vizite sit wèb Konsèy Elektoral la epi antre adrès ou pou w jwenn ki kote Biwo vòt ou a ye.

Jwenn Sit Sondaj Mwen an