Sa a se yon achiv Gid Elektè jen 2021 an. Li pa reflete kandida ki sou bilten vòt novanm sa a.

Kandida yo dwe satisfè kritè san pati pri, objektif ki pa diskriminatwa pou yo ka kalifye pou yo patisipe nan deba sa yo. Si mwens pase de kandida satisfè kritè yo, kandida yo pa oblije parèt epi yo ka anile deba a.

Ou ka swiv deba Komisyon pou Finans Kanpay Vil Nouyòk (New York City Campaign Finance Board) la ko-esponsorize a pou ou ka jwenn plis enfòmasyon sou kandida pou pòs Majistra yo sou Bilten Vòt ou an.

Deba sa yo ap pèmèt ou konpare kandida yo nan aprann plis sou valè yo ak pwojè yo pou vil nou an.

Deba Eleksyon Jeneral yo 

Jou eleksyon an – 2 Novanm 

Mèkredi 20 Oktòb

Majistra
WNBC-TV
7 pm - 8 pm 

Madi 26 Oktòb

"Prensipal Kandida" pou Pòs Majistra yo"
WABC-TV
7 p.m. - 8 p.m.