Pwofil kandida yo ap vini nan pa lontan!

Fonksyon ki sou Bilten Vòt 22 Jen an:

  • Majistra
  • Defansè Piblik
  • Kontwolè
  • Prezidan Awondisman an
  • Konsèy Minisipal

Aprann plis sou biwo yo sou bilten vòt la

Vote pa Chwa Preferansyèl

22 Jen ap premye Eleksyon Primè nan Vil Nouyòk ki ap itilize Vòt avèk Klasman Chwa yo (Ranked Choice Voting) pou fonksyon minisipal yo. Apati kounya, ou kapab klase jiska senk kandida nan lòd preferans ou olye pou w chwazi yonsèl. 

Aprann plis sou Vòt avèk Klasman Chwa yo