Kandida yo ki sou Bilten Vòt ou an

Mete adrès ou pou w ka jwenn kandida ki sou bilten vòt ou a pou fonksyon tankou Majistra, Defansè Piblik, Kontwolè, Prezidan Awondisman an ak Konsèy Minisipal.

Konsènan Gid Elektè a

Sa a se vèsyon nimerik Gid Elektè ofisyèl pou eleksyon Distri 27 Asanble Eta Nouyòk la.Kandida yo te soumèt pwofil ak foto ki nan Gid sa a bay NYC Votes, kote yo tout te deklare enfòmasyon yo bay yo se verite dapre sa yo konnen.Opinyon ki eksprime nan deklarasyon kandida yo pa reprezante opinyon NYC Votes.Gid sa a bay yon lis tout kandida ki te soumèt pwofil yo bay NYC Votes e yo sipoze sou bilten vòt la nan moman piblikasyon an.

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Vizite sit entènèt Konsèy Elektoral la epi antre adrès ou pou w jwenn biwo vòt ou a.

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Dat Kle yo

 • Vòt Antisipe

  Samdi, 15 Jen 2024 - dimanch 23 Jen 2024
 • Dat limit demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans ak fòm Enskripsyon Elektè yo

  Samdi, 15 Jen 2024
 • Dat limit enskripsyon Elektè yo

  Samdi, 15 Jen 2024
 • Dat limit pou demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans (an pèsòn)

  Lendi, 24 jen 2024