Eleksyon Espesyal pou Distri Asanble Eta 27

Asanble Eta a se chanm ki pi ba nan Lejislati Eta a. Manm Asanble yo ekri ak vote sou lejislasyon an, apwouve nivo depans Eta yo, epi kenbe oswa anile veto Gouvènè a.

Konsènan Gid Elektè a

Sa a se vèsyon nimerik Gid Elektè ofisyèl pou eleksyon Distri 27 Asanble Eta Nouyòk la.Kandida yo te soumèt pwofil ak foto ki nan Gid sa a bay NYC Votes, kote yo tout te deklare enfòmasyon yo bay yo se verite dapre sa yo konnen.Opinyon ki eksprime nan deklarasyon kandida yo pa reprezante opinyon NYC Votes.Gid sa a bay yon lis tout kandida ki te soumèt pwofil yo bay NYC Votes e yo sipoze sou bilten vòt la nan moman piblikasyon an.

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Vizite sit entènèt Konsèy Elektoral la epi antre adrès ou pou w jwenn biwo vòt ou a.

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Dat Kle yo

 • Vòt Antisipe

  Samdi, 15 Jen 2024 - dimanch 23 Jen 2024
 • Dat limit demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans ak fòm Enskripsyon Elektè yo

  Samdi, 15 Jen 2024
 • Dat limit enskripsyon Elektè yo

  Samdi, 15 Jen 2024
 • Dat limit pou demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans (an pèsòn)

  Lendi, 24 jen 2024