Avni nou nan Bilten Vòt yo!

Below is a list of races for State and Federal offices that will appear on the ballot. Click on a race below to learn more about the office and meet the candidates.

Jwenn distri mwen yo

Chwazi yon kous

Lòt Fonksyon ki sou Bilten Vòt la

Pou w jwenn lis konplè kous elektoral yo sou bilten vòt ou a, anplis de kandida yo, ou ka konsilte Lokalizatè Biwo Vòt Konsèy Elektoral (Board of Elections) la epi antre adrès ou a. Aprè ou fin antre adrès ou a, klike sou "Afiche Echantiyon Bilten Vòt" nan tèt paj la.

Vizite Lokalizatè Biwo Vòt Konsèy Elektoral la

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Vizite sit entènèt BOE a epi antre adrès ou pou w jwenn biwo vòt ou.

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Dat Kle yo

 • Vòt Antisipe

  Samdi, 15 Jen 2024 - dimanch 23 Jen 2024
 • Dat limit pou demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans (an pèsòn)

  Lendi, 24 jen 2024
 • Jounen Eleksyon Primè a

  Madi 25 Jen 2024
 • Dat limit pou w retounen Bilten Vòt Alavans yo/Bilten Vòt Moun ki Absan yo a nan kourye lapòs/korespondans

  Madi 25 Jen 2024