What Does the Comptroller Do?

Kontwolè Finansye a jere finans vil la epi asire yo konfòm ak Lalwa. Yo kontwole ajans ak kontra vil yo, anpeche abi ki genyen nan pasasyon mache epi jere bidjè, envestisman ak obligasyon yo.

Ou ka vote pou yonsèl kandida pou pòs kontwolè.

Learn more about local offices

Kandida ki sou bilten vòt la

Konsènan Pwogram Fon an Kontrepati NYC a

Pwogram Komisyon pou Finans Kanpay Vil New York la, fon an kontrepati, asosye chak $1 yon donatè lokal bay jiska $8, pou finansman vil la, pou ankouraje kandida vil yo konsantre yo sou kominote yo a olye pou yo konsantre yo sou enterè patikilye yo.

Aprann plis sou Fon an kontrepati NYC a

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Vizite sit entènèt BOE a epi antre adrès ou pou w jwenn biwo vòt ou.

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Dat Kle yo

 • Jounen Nasyonal Enskripsyon Elektè yo

  Mardi 17 Septanm 2024
 • Vòt Antisipe

  Samdi 26 Oktòb 2024 - Dimanch 3 Novanm 2024
 • Dat limit demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans ak fòm Enskripsyon Elektè yo

  Samdi, 26 Oktòb 2024
 • Dat limit enskripsyon Elektè yo

  Samdi, 26 Oktòb 2024