Kijan pou w ranpli bilten Vòt avèk Klasman Chwa ou a

Avèk Vòt avèk Klasman Chwa yo, ou ka klase jiska senk kandida nan lòd preferans olye pou w chwazi youn sèlman. Men ki jan pou w ranpli bilten vòt ou a:

  1. Chwazi 1ye kandida ou a epi ranpli oval ki bò kote non li a anba 1ye kolòn nan.
  2. Si ou gen yon 2zyèm kandida, ranpli oval ki bò kote non li a anba 2zyèm kolòn nan.
  3. Ou ka klase jiska senk kandida. Ou ka toujou vote pou yon sèl kandida si ou prefere. Men, chwazi klase lòt kandida pa nwi 1ye chwa ou a.

 

Pratike sou yon echantiyon bilten vòt!

Sèvi ak Echantiyon Bilten Vòt sa a pou pratike klasman chwa w yo! N ap fè w konnen si Bilten Vòt ou an byen ranpli oswa kijan pou w korije l si w fè yon erè.

Klase jiska 5 chwa.

Sèlman klase yon kandida nan chak kolòn
Pa klase okenn kandida plis pase yon fwa

Klase jiska 5 chwa.

Sèlman klase yon kandida nan chak kolòn
Pa klase okenn kandida plis pase yon fwa

1ye Chwa
2yèm Chwa
3yèm Chwa
4yèm Chwa
5yèm Chwa
ikòn bilten vòt

Vyolèt

ikòn bilten vòt

Ble

ikòn bilten vòt

Vèt

ikòn bilten vòt

Jòn

ikòn bilten vòt

Oranj

ikòn bilten vòt

Woz

FAQ ki pi kouran