What are ballot proposals?

Gen kat (4) Pwopozisyon ki sou Bilten Vòt la otòn sa a. Y ap vote yon pwopozisyon pou tout Eta a, epi lòt twa (3) yo se pou Vil New York sèlman. Ou ka vote "Wi" oswa "Non" pou chak pwopozisyon sa yo. Pwopozisyon ki sou Bilten Vòt yo ap apwouve si yo resevwa majorite vòt yo. Klike sou "Aprann Plis" anba chak Pwopozisyon ki sou Bilten Vòt ki nan lis anba a pou w wè yon rezime pwopozisyon ak deklarasyon pou oswa kont elekè vil New York yo soumèt.

Poukisa Pwopozisyon sa yo sou Bilten Vòt la?

Se Gouvènè Cuomo ki te pwopoze Lwa sou Obligasyon anviwònmantal pou Dlo Potab, Lè Pi ak Travay Vèt la (Clean Air, Clean Water, and Green Jobs Bond Act) okòmansman nan tout Eta a an 2020, epi lejislati Eta a te vote pou mete pwoblèm nan sou bilten vòt la pou elektè yo deside. Men, pwopozisyon an te gen reta akoz pandemi Covid-19 la. Gouvènè Hochul te amande pwopozisyon an pi bonè ane sa a, epi lejislati a te vote yon lòt fwa ankò pou yo mete l sou bilten vòt novanm sa a.

An 2021, Majistra de Blasio te kreye Komisyon pou Jistis Rasyal (Racial Justice Commission) la pou idantifye epi elimine rasis estriktirèl nan vil nou an. Objektif li se diminye obstak ki bare pouvwa, aksè ak opòtinite pou Nwa yo, Endijèn yo, Latino yo, Azyatik yo, moun ki soti nan Zile Pasifik yo, moun ki soti an Mwayen Oryan yo ak tout Moun ki pa Blan nan vil NYC. Pou rive fè sa, komisyon an ka pwopoze chanjman nan Ak Konstitif Vil la, ki detèmine fason vil nou an fonksyone ak gouvène. Twa (3) pwopozisyon ki pou tout vil la se rekòmandasyon komisyon an fè pou amannman Ak Konstitif Vil la.

Pwopozisyon yo nan yon kout je

Pwopozisyon ki sou Bilten Vòt 1: Lwa 2022 sou Obligasyon anviwònmantal pou Dlo Potab, Lè Pi ak Travay Vèt

Pwopozisyon sa a ta ka pèmèt yo vann obligasyon Eta yo pou finanse pwojè anviwònman yo.

Pwopozisyon sou Bilten Vòt 2: Ajoute yon Deklarasyon konsènan Valè pou Gide Administrasyon an

Pwopozisyon sa a ta ka amande Ak Konstitif Vil New York la pou:

Pwopozisyon sa a ta ka ajoute yon tèks entwodiksyon, yo konnen sou non preyanbil, nan Ak Konstitif Vil New York la. Preyanbil sa a ta ka sèvi kòm prensip gid pou administrasyon vil la ankouraje jistis ak ekite pou tout Nouyòkè yo.

Pwopozisyon vòt 3: Kreye yon Biwo, yon Plan ak yon Komisyon Ekite Rasyal

Pwopozisyon sa a ka kreye yon Biwo Ekite Rasyal, egzije yon Plan Ekite Rasyal nan tout vil la chak dezan, epi kreye yon Komisyon pou Ekite Rasyal.

Pwopozisyon vòt 4: Mezire Veritab Pri Lavi a

Pwopozisyon sa a ta ka mande pou vil la mezire pri reyèl lavi moun k ap viv nan vil la pou reponn bezwen esansyèl yo.