Pwofil kandida yo ap disponib nan sezon prentan k ap vini a!

Fonksyon ki sou Bilten Vòt 27 jen an

 • Konsèy Minisipal
 • Pwokirè Jeneral Distri (Bronx, Queens, Staten Island)
 • Tribinal Sivil
 • Delege nan Konvansyon Jidisyè a
 • Pozisyon pati yo

Aprann plis sou biwo yo sou bilten vòt la

Dat Kle yo

 • Dat limit pou w chanje pati politik ou a

  Mad, 14 fevriye 2023
 • Dat limit demann bilten vòt moun ki absan yo (sou entènèt)

  Lendi, 12 jen 2023
 • Dat limit Enskripsyon Elektè yo

  Samdi, 17 Jen 2023
 • Dat limit pou mete adrès ou a ajou

  Samdi, 17 Jen 2023